Home

IB427 International Promotion Management Section 6221

หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ  ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

IB427 International Promotion Management  3 (3 – 0 – 6)

พื้นความรู้:     MK 212 และ IB 321

คำอธิบายวิชา
ศึกษาถึงความหมาย บทบาท และความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผน การจัดการ และการออกแบบส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดอันประกอบไปด้วยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรง ให้สอดคล้องกับผู้บริโภคภายใต้ข้อจำกัดทางด้านวัฒนธรรม การเมือง กฎหมายและปัญหาอื่นๆ ที่ธุรกิจระหว่างประเทศจะต้องเผชิญในการบริหารการส่งเสริมการตลาดในประเทศ ต่าง ๆ

โปรดทราบ
Site นี้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชา IB427 International Promotion Management Section 6221
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันเวลาเรียน:  SAT 1120-1350
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ทิพย์สุดา ศิริกุล 
Email address: